ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2020. március 29-től

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a NATURA GOLD Egészségbolt és Megújuló Energia Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a NATURA GOLD) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi Rendezvény (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) tekintetében

I. a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a NATURA GOLD és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá

II. a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg a NATURA GOLD és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, azzal, hogy egyes Rendezvényekre eltérő szabályok is vonatkozhatnak, amelyek a Házirendben találhatóak. Egyes esetekben a NATURA GOLD adott Rendezvényeihez külön házirend nem készül, ezekben az esetekben az adott rendezvényhelyszín házirendje az irányadó.

Jelen ÁSZF I. és IV. részének rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényekre való jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások megvásárlására, továbbá a Rendezvényeken való részvételre, valamint a NATURA GOLD és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra. A Rendezvényekre történő jegyvásárlás, illetőleg egyéb termék vagy szolgáltatás vásárlásának feltételeit a jelen ÁSZF II. része szabályozza. A jelen ÁSZF III. része szabályozza a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg a NATURA GOLD és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a jegyvásárló nem a Rendezvényen történő részvételre jogosító jegyet, hanem egyéb terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy ezen termékre, szolgáltatásra az ÁSZF III. része nem alkalmazandó, ugyanakkor az adott termék, szolgáltatás külön okiratba foglalt szerződéses feltételei alkalmazandók.

A NATURA GOLD tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, az egyéb termékek, szolgáltatások külön szerződéses feltételei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei a https://bay-buy.com oldalon elérhető, megtekinthető, és onnan nyomtatható, valamint megtalálhatóak a NATURA GOLD irodájában (2030 Érd, Fűzfa utca 32.), a pénztárban és az információs ponton.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A. A NATURA GOLD ADATAI

1. NATURA GOLD teljes cégneve: NATURA GOLD Egészségbolt és Megújuló Energia Korlátolt Felelősségű Társaság

2. NATURA GOLD székhelye: 2030 Érd, Fűzfa utca 32.

3. NATURA GOLD nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

4. NATURA GOLD cégjegyzékszáma: 13 09 166559

5. NATURA GOLD adószáma: 24740528-2-13

B. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. A NATURA GOLD: az A. pontban meghatározott gazdasági társaság.

2. Rendezvény/Rendezvények: a NATURA GOLD által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál/fesztiválok, azaz a NATURA GOLD által adott időszakban és területen biztosított sport, előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

3. Rendezvény időtartama: Adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a NATURA GOLDtól megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a NATURA GOLDtól megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A NATURA GOLD fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

4. Termék: a NATURA GOLDtól, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

5. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a NATURA GOLD vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

6. Jegy: a NATURA GOLD által szervezett Rendezvényeken a belépésre jogosító igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított, esetleg egyedi azonosítóval is ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

7. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a NATURA GOLD által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy – amennyiben a NATURA GOLD úgy dönt, hogy értékesít ilyet – percalapú jegy) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a NATURA GOLD tulajdonában álló igazolás, amely – a III. rész 2. pontja szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

8. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló, Látogató és a tőlük különböző más jegybirtokos személy. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

9. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a NATURA GOLDtól megvásárló személy.

10. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

11. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

12. Közreműködő: a NATURA GOLD – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

13. Szerződéses partner: adott Rendezvényen vagy Rendezvény kapcsán a NATURA GOLDdal létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

14. Harmadik személyek: a NATURA GOLDon és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

15. Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a NATURA GOLD honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

16. Fizetési szabályzat: a NATURA GOLD eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

C. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a NATURA GOLDra, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A NATURA GOLD és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Amennyiben a Látogató olyan Jeggyel lép be, amely nem a jelen ÁSZF II. rész 2. pontja szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként került kiállításra (ideértve különösen a fellépői, stáb-, vendég- és sajtójegyeket), úgy az ilyen Látogatóra a jelen ÁSZF-ben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket a NATURA GOLD által kibocsátott külön dokumentum tartalmaz.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a NATURA GOLD a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a NATURA GOLD által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a NATURA GOLD által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a III. rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a II. rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a NATURA GOLD felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok és az Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A NATURA GOLD javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

4. A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató, amennyiben korábban nem volt jegybirtokos, a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a NATURA GOLDval szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a NATURA GOLD velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

II. JEGYEK, VÁSÁRLÁS

1. Jegy

A NATURA GOLD a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy NATURA GOLD általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a NATURA GOLD a Jegyét a III. rész 2. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2. Vásárlási folyamat

2.1. Vásárlás elektronikus úton Az online jegyvásárlási módokat a NATURA GOLD saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a NATURA GOLD meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a NATURA GOLD vagy Szerződéses partnere emailt küld a Jegyvásárló által megadott email-címre, amely tartalmazza az(oka)t a link(ek)et, amelyről az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat letöltheti. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a NATURA GOLD azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email NATURA GOLD általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a NATURA GOLD felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg. Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A NATURA GOLD a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag vagy további karszalag nem szükséges. A Látogató felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása. A NATURA GOLD kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor a III. rész 2. pontja rendelkezéseinek megfelelően. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a NATURA GOLD a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a NATURA GOLD adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek. Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. Egyes, nem vásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek lehetnek. Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a NATURA GOLD, Közreműködője vagy Szerződéses partnere részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés. A NATURA GOLD felhívja a figyelmet, hogy az ilyen Szerződéses partner adott esetben saját általános szerződési feltételeket is alkalmaz, amely ugyanakkor a jelen ÁSZF hatályát nem érinti. A NATURA GOLD fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2. Vásárlás személyesen A Jegyvásárló a NATURA GOLD vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben az ott feltüntetett fizetési módokon, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat. A NATURA GOLD fenntartja a jogot, hogy a vásárlás során tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

A Jegy és a NATURA GOLD által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások szabadon átruházhatók, míg a nem a NATURA GOLD, hanem Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy a NATURA GOLD ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a NATURA GOLD kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.

3. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően – illetve a II/4. pont szerinti részletfizetés esetén az utolsó vételárrészlet megfizetését követően – a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A NATURA GOLD kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a NATURA GOLD által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

4. Szavatosság, felelősségi kérdések

4.1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a NATURA GOLD vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a NATURA GOLDdal szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A NATURA GOLD általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A NATURA GOLD nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

4.2. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A NATURA GOLD kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

4.3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a NATURA GOLD nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A NATURA GOLD különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a NATURA GOLD kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért, valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

4.4. A jelen ÁSZF alapján a NATURA GOLD és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

III. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

1. A jogviszony jellege

A NATURA GOLD a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult. Adott Rendezvény – összhangban az I. rész B/2. pontjában írtakkal – programok és a NATURA GOLD által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a NATURA GOLD mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a NATURA GOLD nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a NATURA GOLD nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a NATURA GOLD mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. A Látogató tudomásul veszi, hogy a VIP-részek nem tartanak folyamatosan nyitva, azok pontos nyitási és zárási időpontját a NATURA GOLD az adott napi érdeklődéstől függően egyoldalúan jogosult meghatározni, így a VIP-karszalagok a VIP-részek tényleges nyitva tartásától függően jogosítanak belépésre és bent tartózkodásra, azaz érvényességi idejük az adott napra szóló Jegy érvényességi idejétől eltérhet.

2. Karszalag

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A karszalagot a NATURA GOLD azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a NATURA GOLD nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A NATURA GOLD az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal. A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A NATURA GOLD kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. A NATURA GOLD fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze. Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a NATURA GOLD által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a NATURA GOLD és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a NATURA GOLD nem pótolja vagy cseréli. A NATURA GOLD fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a NATURA GOLDdal ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

3. Belépés

3.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

3.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A NATURA GOLDnak jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

3.3. A NATURA GOLD a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A NATURA GOLD felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3.4. A Rendezvények területére a NATURA GOLD által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényeken.

3.5. Főszabály szerint a 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényeket ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A NATURA GOLD jogosult a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett. A NATURA GOLD a beléptetés során jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni. A NATURA GOLD kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények bármelyikének látogatását csak meghatározott életkort betöltött személyek számára tegye lehetővé. Amennyiben a NATURA GOLD valamely Rendezvény esetében ilyen életkori előírást alkalmaz, úgy jogosult az előírt életkort be nem töltött Látogató belépését a Rendezvényre megtagadni, anélkül, hogy ezért a Látogató részére bármilyen kártérítést vagy kompenzációt kellene fizetnie.

3.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. A NATURA GOLD felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

4.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

4.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a NATURA GOLD, valamint a NATURA GOLDtól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A NATURA GOLD, valamint a NATURA GOLDtól engedélyben részesülő személyek – anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha a NATURA GOLD a Látogatóról más Látogatók által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a NATURA GOLD a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például Facebook-on, YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a NATURA GOLDdal szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A NATURA GOLD kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

4.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a NATURA GOLD előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A NATURA GOLD fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

4.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a NATURA GOLD által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a NATURA GOLD fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A NATURA GOLD jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a NATURA GOLD fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A NATURA GOLD kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a NATURA GOLD egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a NATURA GOLD egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

5. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

6. Elveszett tárgyak

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. A NATURA GOLD felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

7. Biztonság

A Rendezvények területén a NATURA GOLD megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

8. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

9. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a NATURA GOLD, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben a NATURA GOLD valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag a NATURA GOLD által megjelölt és a Fizetési szabályzatokban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési Szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot a NATURA GOLD legkésőbb a legelső érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.

10. Házirendek

Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A NATURA GOLD felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők a NATURA GOLD honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

11. Szavatosság és felelősségi kérdések

11.1. A NATURA GOLD szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a NATURA GOLD nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll – ide nem értve egyes, csak egyetlen lényeges eseményből álló rendezvényeket, amelyek eltérő szabályai a vonatkozó házirendekben találhatóak –, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a NATURA GOLD kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját a NATURA GOLD jogosult egyoldalúan módosítani (így a NATURA GOLD kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a NATURA GOLD és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a NATURA GOLD a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

11.2. A NATURA GOLD fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a NATURA GOLDdal szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

11.3. A NATURA GOLD jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a NATURA GOLDdal szemben.

11.4. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A NATURA GOLD kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a NATURA GOLD üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a NATURA GOLD felelőssége kizárt.

11.5. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a NATURA GOLD nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a NATURA GOLDdal szemben.

11.6. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a gyermekkarszalaggal hozzá rendelt kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a NATURA GOLD, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

11.7. A NATURA GOLD kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a NATURA GOLD bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A NATURA GOLD a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

11.8. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a NATURA GOLDot felelősség nem terheli, ezek nem esnek a NATURA GOLD felelősségi körébe, mivel a NATURA GOLD kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

11.9. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

11.10. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a NATURA GOLDnak nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetükben a NATURA GOLD a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.

IV. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szankciók

1.1. A NATURA GOLD a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a NATURA GOLD érvénytelenítheti, illetve karszalagját a NATURA GOLD eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a NATURA GOLD felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

1.2. A NATURA GOLD az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a NATURA GOLD által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a NATURA GOLD jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a NATURA GOLD által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a NATURA GOLD felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

1.3. A NATURA GOLD a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

2. Védjegyek és szerzői jogok

2.1. A NATURA GOLD weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a NATURA GOLD, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a NATURA GOLD, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a NATURA GOLDot, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

2.3. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a NATURA GOLDdal, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a NATURA GOLD korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A NATURA GOLD minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A NATURA GOLD korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

3. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a NATURA GOLD hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a NATURA GOLD nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

4. Záró rendelkezések

4.1. A NATURA GOLD jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

4.2. A NATURA GOLD Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

4.3. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

4.4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a NATURA GOLD által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a NATURA GOLD és a Fogyasztó kikötik az Érdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

4.5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs iroda munkatársai várják a NATURA GOLD részéről. Egyéb elérhetőségek a http://naturagold.hu, https://bay-buy.com weboldalakon kerülnek megadásra.

Érd, 2020. március 29.